پاکسازی محوطه طبیعی و تاریخی کرشاهی ابوزیدآباد

برنامه پاکسازی محوطه کرشاهی یکی دیگر از برنامه های روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی بود که به میزبانی این انجمن و با همکاری انجمن فرهنگی ورزشی سفیر کویر و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برگزار شد. در ادامه ی این برنامه محوطه ی تعدادی از چشمه های و آبشخور های ساخته شده در قسمت شرقی منطقه یخاب نیز پاکسازی شد.

پاکسازی کرشاهی

پاکسازی کرشاهی

پاکسازی کرشاهی