در روز طبیعت (۱۳ بدر) با طبیعت مهربان باشیم

امام علی(ع) پیوند و رابطه انسان با طبیعت پیرامون را به زیبایی بیان می کند:

تقوا پیشه کنیددر حق بندگان و شهرها، که شما مسئول هستید؛ حتی از سرزمین ها و چهارپایان. انسان هرگز اجازه ندارد خود را رها و لجام گسیخته و آزاد در بهره برداری از طبیعت بداند و حق ندارد با آلوده کردن و ویران ساختن طبیعت، به آسایش برسد.

13 بدر