برگزاری کارگاه آموزشی تنوع زیستی در منطقه شکار ممنوع یخاب

به مناسبت روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی کارگاه و اردوی آموزشی در دل طبیعت و در منطقه شکار ممنوع یخاب به همت انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد برگزار شد. در این کارگاه یک روزه شرکت کنندگان ضمن حضور در طبیعت و مشاهده گونه های جانوری از چند چشمه و زیستگاه موجود در منطقه شکار ممنوع یخاب آشنا شدند. در این کارگاه، آقای محمد عربزاده از کارشناسان و محیط بانان باتجربه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل در خصوص ضرورت حفظ گونه های گیاهی و جانوری مطالب مفیدی را ارائه نمودند.

برگزاری کارگاه آموزشی تنوع زیستی در منطقه شکار ممنوع یخاب

برگزاری کارگاه آموزشی تنوع زیستی در منطقه شکار ممنوع یخاب

برگزاری کارگاه آموزشی تنوع زیستی در منطقه شکار ممنوع یخاب

برگزاری کارگاه آموزشی تنوع زیستی در منطقه شکار ممنوع یخاب

برگزاری کارگاه آموزشی تنوع زیستی در منطقه شکار ممنوع یخاب

برگزاری کارگاه آموزشی تنوع زیستی در منطقه شکار ممنوع یخاب