برگزاری مراسم روز زمین پاک

برگزاری مسابقات نقاشی و انشاء نویسی روز زمین پاک

به مناسبت روز زمین پاک مسابقات نقاشی و انشاء نویسی در بخش کویرات و مجتمع آموزشی روستای محمدآباد برگزار گردید

این مراسم توسط این انجمن و با همکاری مجتمع آموزشی روستای محمدآباد بخش کویرات و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اران و بیدگل در طی دو روز و در دو سطح مختلف انجام شد

برگزاری مراسم روز زمین پاک