نذر محیط زیست

مشارکت در حفظ محیط زیست و برنامه های انجمن

انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد , اولین و فعالترین تشکل زیست محیطی شهرستان آران و بیدگل می باشد.با توجه به غیر دولتی بودن و خودجوش بودن, این موسسه  از هیچ محلی بودجه مصوب نداشته و امید است تمامی هزینه ها از طریق اعضا و یا حامیان تامین گردد. شما می توانید با حمایت از فعالیتها و برنامه ها، ما را در این مسیر مهم یاری رسانید.

شماره حساب انجمن- بانک ملی: ۰۱۰۷۷۷۰۱۴۷۰۰۲ریال